User Tools

Site Tools


เนย์มาเล่าว่า_sbothai

มนัส แจ่มเวหา (ภาพกระทรวงการคลัง) นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และผู้รับเบี้ยหวัด ที่ใช้สิทธิ Undo กบข แล้ว ว่าล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558 มีผู้แสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตาม พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 จำนวนทั้งสิ้น 437,981 คน โดยแยกตามประเภทผู้มีสิทธิที่เป็นข้าราชการ 249,245 คน ผู้รับบำนาญ 188,649 คน และผู้รับเบี้ยหวัด 87 คน ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิต้องคืนเงินให้กับทางราชการ เป็นเงิน 22,068.99 ล้านบาท และได้รับเงินคืนจากทางราชการ เป็นเงิน sbothai 16,129.86 ล้านบาท โดยเมื่อหักกลบลบกันแล้ว คาดว่าจะมีเงินคืนเข้าบัญชีเงินสำรองแล้วไม่ต่ำกว่า sbothai 5,939.12 ล้านบาท สำหรับผู้มีสิทธิที่เลือกใช้สิทธิแบบแบ่งชำระเงินเป็นงวด คงเหลือให้ชำระในงวดเดือน สิงหาคม และกันยายนนี้เท่านั้น ซึ่งต้องชำระให้ครบหมดทั้งจำนวนภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 แต่หากผู้มีสิทธิท่านใดชำระเงินไม่ครบจะถือว่าสละสิทธิ์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมบัญชีกลาง โทร. 0-2270-6400 หรือ กบข.สายด่วน 1179

เนย์มาเล่าว่า_sbothai.txt · Last modified: 2019/06/21 17:48 by baileyarndell